Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Aanmelding

Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier in tweevoud volledig in te vullen en ondertekend in te leveren bij de instructeur. Met daarbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort).

De inschrijfkosten zijn eenmalig 5 euro.

 

Artikel 2: Betaling

Aan deelname aan de lessen van Krav Maga Global Oost Nederland zijn maandelijkse kosten verbonden:

Voor eenmaal per week meetrainen is dat 35,-- en voor tweemaal per week meetrainen is dat 45,--

 

Deelname kan pas wanneer de betaling voor die betreffende periode al is gedaan, vooraf gaande aan de eerste les van de maand. Dus geen betaling achteraf.

Betalingen worden per hele maand gedaan en restitutie van contributie wordt niet verleend.

Betaling mag ook a contant, bij aanvang van de eerste les per maand. Restitutie van een 10-lessenkaart wordt niet verleend.

 

Betaling per overschrijving of automatische incasso:

Tnv SCD Willems

Postbank: NL67INGB0004889651

 

Kosten van lidmaatschap KMG-NL kan je overmaken op rekeningnr. 33 20 807 t.n.v. KMG contributie 2015. Adres: KMG-Head Quarters: 2582 HW Den Haag. Lidmaatschap van de KMG:   30,- voor het eerste jaar ( contributie en inschrijving). Verlenging per kalenderjaar 25,- euro. Je krijgt korting op de seminars in binnen en buitenland en kan gratis trainen (tot 1 maand) bij alle andere KMG krav maga clubs in de wereld.

 

Artikel 3: Tijden, vakanties en feestdagen

Krav Maga Global Oost Nederland behoudt zich het recht locaties en openingstijden te wijzigen.

Op officiële feestdagen en vakanties is Krav Maga Global Nijmegen gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.

Dit met uitzondering van de grote zomervakantie. Tijdens die periode is de school gesloten en hoeft geen contributie betaald te worden.

 

Artikel 4: Opzegging lidmaatschap

Een lid kan zijn of haar lidmaatschap beeindigen door dit schriftelijk mede te delen.

Restitutie van contributie wordt niet verleend.

Opzegtermijn is 1 maand, ingaande op de eerste kalenderdag van die maand. Gedurende de opzegtermijn is het lid verplicht het contributiegeld voor die maand nog te voldoen.

Indien het lid een betalingsachterstand heeft is opzeggen niet mogelijk, het lid moet eerst aan alle betalingsverplichtingen voldoen.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

Het gebruik maken van apparatuur en materiaal is geheel voor eigen risico van het lid. Restitutie van kleding of materiaal wordt niet verleend. Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele ongevallen die hem/haar overkomen. Krav Maga Global Oost Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. Noch kan dit leiden tot contributievermindering of teruggave van de contributie.

Krav Maga Global Oost Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Materiële schade van enigerlei (bijvoorbeeld blessure of schade aan tenue) toegebracht door derde(n) wordt vergoed door deze derde(n).

 

Disclaimer:

Krav Maga Global Oost Nederland, Krav Maga Global (KMG-NL), HSW-Instructors en KMG-NL-instructeurs zijn NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële of immateriële schade (bv. emotionele schade) van goederen of aan studenten, noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De student ontvangt het onderhavige sportonderricht uitsluitend voor eigen risico en de kosten van enig ongeval of letsel geheel wordt door hem/haar gedragen.

 

De student is zich ervan bewust dat het beoefenen van Krav Maga risico's met zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van Krav Maga of het beoefenen van sportdisciplines (bv. balsporten of een andere vechtsport) en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met het beoefenen van Krav Maga kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de student Krav Maga Global Nijmegen en/of Krav Maga Global-Nederland en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde(n) in deze.

Krav Maga Global Oost Nederland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student ontheft Krav Maga Global Oost Nederland van elke aansprakelijkheid.

 

Artikel 6: Toegang ontzeggen

Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en het reglement van Krav Maga Global Oost Nederland te kennen en te accepteren. Indien het lid de gegeven instructies, reglementen overtreedt of storend gedrag vertoond, kan dit een reden zijn het lid de toegang te ontzeggen en de overeenkomst te ontbinden. De beoordeling hiervan ligt bij Krav Maga Global Oost Nederland.

Hiermee vervalt niet de betalingsverplichting en de 1 maand opzegtermijn.

 

Artikel 7: Deelnamebepalingen

-- Voor deelname aan de lessen van Krav Maga geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

 

-- Studenten van Krav Maga Global Oost Nederland mogen geen antecedenten hebben bij Justitie, en zijn geen vijanden van de Nederlandse staat of de staat van Israël. Men dient dit ( op verzoek) aan te tonen middels een bewijs van goed gedrag, of een aanbeveling van iemand van politie of justitie. Voor studenten die beroepshalve al door justitie gescreend zijn geldt dit niet, zij kunnen hun pas tonen.

 

-- Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens omtrent lid 1 & 2 van het reglement heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.

 

-- Iedere student moet verplicht een WA-verzekering hebben afgesloten en verzekerd zijn voor ziektekosten.

 

-- Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter verdediging van jezelf of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van die persoon(en) Het gebruik van Krav Maga voor kwade doeleinden (zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.

 

Krav maga Global oost nederland logo
Krav maga Global oost nederland logo